Listă orientativă conținând autorizațiile necesare pentru un restaurant

I. Autorizație de funcționare – Primăria în raza căreia se desfășoară activitatea

Conform art. 6 din Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităților administrațiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului București, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Așa cum reiese din lista de coduri CAEN menționate în anexa la O.G. 99/2000 pentru care sunt necesare obținerea autorizației de funcționare este enumerat și codul CAEN 5552 Alte unităţi de preparare a hranei care are corespondent în noua clasificare a codurilor CAEN următoarele activități: cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. și cod CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

Lipsa autorizației de funcționare emisă de Primărie se sancționează conform art. 73 pct. 1 din O.g: 99/2000 cu amendă de la 2000 lei la 3.000 lei, organele de constatare putând lua și măsura complementară a suspendării activității.

II. Înregistrarea sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor – Agenția Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (înregistrare DSV)

Conform art. 4 din Norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor din 2008 pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

Sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare în cazul funcționării fără un astfel de document este amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, prevăzută de art. 6 lit. b pct. 9 din Hotărârea 984/2005 şi cu suspendarea activităţii de comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar, pe o perioadă de un an, în condiţiile în care este săvârşită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale.

III. Autorizație DSP – Direcția de Sănătate Publică

Conform Anexei 2 la Ordinul 1030/2009, printre activităţile care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere indiciile sunt codul CAEN 5610 RESTAURANTE, respectiv 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a., 1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate etc.

Sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare în cazul funcționării fără un astfel de document este amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice, prevăzută de art. 3 din Hotarirea 857/2011 putând fi aplicată și sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţii.

IV. Aspecte legate de mediu – Agenția Națională de Protecția Mediului

Agenția națională de protecție a mediului asigură implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean precum și a Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul organizat la nivelul fiecărui județ, care asigură verificarea respectării normelor legale aplicabile în acest domeniu.

Conform prevederilor Ordinului nr.1798/2007, restaurantele cu peste 100 de locuri, necesită autorizarea din partea Agenției Naționale de Protecția Mediului.

De asemenea, pentru hale de producție, dacă este cazul, având în vedere existența unor activități enumerate în Anexa nr. 1 la Ordinul 1798/2007 respectiv CAEN 1089 Fabricarea altor produse alimentare, 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse similare făinoase, 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie, etc, este necesară obținerea unei autorizații de mediu.

Conform art. 96 alin. (3) pct. 1 din O.U.G. 195/2002 lipsa autorizației de mediu se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Având în vedere că activitatea de alimentație publică, prin natura sa, poate constituii o sursă de poluare în special prin folosirea surselor generatoare de zgomot, operatorul economic este obligat să dispună măsurile necesare, astfel încât prin activitatea desfășurată să nu conducă la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental. În acest sens trebuie avut în vedere prevederile art. 16 din Ordinul nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prin care sunt specificate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, atât pe timpul zilei cât și al nopții, în interiorul cât și în exteriorul locuințelor.

V. Aspecte legate de situațiile de urgență/ autorizaţiile de securitate la incendiu – P.S.I. și Protecție Civilă

Conform art. 1 din Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu clădirile sau spaţiile amenajate în clădiri, având destinaţia de alimentaţie publică, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp.

Conform art. 19 din Legea 307/2006, administratorul sau conducătorul instituţiei are obligația să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora.

Conform art. 44 pct. IV din Legea 307/2006 lipsa avizului se sancționează cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei.

VI. Aspectele legate de protecția muncii (instructajele SSM) – Inspectoratul Teritorial de Muncă

Protecția muncii este reglementată la nivel național prin Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă și prin normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG 1425/2006. Prevederile legii au caracter obligatoriu și se aplică angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanțiilor lucrătorilor.

Prin securitate şi sănătate în munca (SSM), se înțelege ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Persoanele fizice și juridice, înregistrate la Registrul Comețului, se autorizează din punct de vedere al protecției muncii, în baza declarației pe proprie răspundere, iar prin acest fapt angajatorul își asuma responsabilitatea cu privire la legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În cazul întreprinderilor care au un nr. de angajați cuprins între 10 și 49 inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu respectarea condițiilor menționate anterior doar în măsura în care riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate. În situaţia în care nu sunt îndeplinite aceste condiţii, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, în condiţiile legii.

Asigurarea cadrului organizatoric necesar activității de prevenire și protecție, cf. art. 88, alin. (1) din Leg. 319/2006 și art.14 din H.G. nr.1426/2006, prin:

  1. asumarea de către angajator a atribuțiilor în domeniul SSM
  2. desemnarea lucrătorilor pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție;
  3. înființarea serviciului intern de prevenire și protecție
  4. apelarea la servicii externe

Trebuie efectuat instructajul cu angajații.

VII. Reglementări privind folosirea muzicii ambientale – UCMR-ADA, CREDIDAM, ORDA, UPFR

Conform prevederilor Legii nr. 8/1996, comunicarea în spațiu public a muzicii ambientale (în cadrul barurilor și restaurantelor), necesită obținerea unor licențe/autorizatii neexclusive pentru comunicare și anume:

  1. a) din partea “Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor’’, pe scurt UCMR-ADA, care funcționează, ca organism de gestiune colectivă, reprezentând drepturile de autor ale compozitorilor de muzică, în baza deciziei nr. 3/1997 a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA);
  2. b) Din partea „Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștiilor Interpreți”, pe scurt CREDIDAM, care funcționează, ca organism de gestiune colectivă, reprezentând drepturilor artiștilor interpreți de muzică, în baza deciziei nr. 4/1997 a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA);
  3. c) Din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, pe scurt UPFR, care funcționează, ca organism de gestiune colectivă pentru drepturilor conexe ale producătorilor de muzică, (case de discuri), în baza deciziei nr. 4/1997 a Oficiului Român pentru Drepturi de Autor (ORDA).

VIII. Licențe de fabricație, dacă este cazul – Direcția pentru Agricultură din județ

În cadrul unei unități de alimentație publică, producerea și servirea produselor de cofetărie – patiserie, a înghețatei, a produselor de panificație, necesită obținerea unei licențe de fabricație pe fiecare categorie de produse, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 357/2003, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare. Acest document se eliberează de către Direcția pentru Agricultură existentă la nivelul fiecărui județ. De verificat, dacă se produc astfel de produse.

IX. Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate – Primăria din raza restaurantului

Amplasarea mijloacelor de publicitate (afiș, banner, ecran publicitar, firmă, mesh, panou sau steag publicitar, etc) pe domeniul public sau pe proprietatea privată, se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate și în baza „Regulamentului Local de publicitate, privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate adoptat la nivelul fiecărei administrații publice locale’’. Este de menționat că în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, solicitantul este obligat să achite o taxă a cărui cuantum diferă de la o primărie la alta, în funcție de nivelurile aprobate pe plan local și în conformitate cu prevederile menționate în Codul Fiscal.

X. Documente care se afișează în incinta unității

Conform O.G. nr. 21/1992, privind protecția consumatorilor Certificatul de înregistrare și certificatul constatator pentru punctul de lucru, eliberate de Oficiul Registrului Comerțului, sunt obligatoriu de afișat în conformitate cu prevederile art. 26, alin. (2) din O.G. nr. 21/1992, privind protecția consumatorilor.

Conform O.U.G. nr. 28/1999, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal trebuie afișat modelul formularului aprobat prin OMF nr.159/2015 – referitor la solicitarea bonului fiscal.

Conform prevederilor art. 1, alin. (1) din Ordinul nr. 72/2010, privind unele măsuri de informare a consumatorilor modificat prin Ordinul 594/2014, este obligatorie afișarea machetei prevazuta in Anexa 2.1- 2.42, aferentă fiecărui județ în parte referitoare la telefonul consumatorului.

Planul de evacuare în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor precum și în baza Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr.163/2007 trebuie afișat la punctul de lucru.

Autor: Marius Munteanu